Vedtægter for Dansk Havkajak Brancheforening

 

Vedtægter for Dansk Havkajak Brancheforening

 

§1.Foreningens navn og hjemsted:

 

 

Dansk Havkajak Brancheforening – sammenslutningen af professionelle kursusudbydere i

kystfriluftsliv med havkajakker.

Sammenslutningen er landsdækkende og har adresse hos formanden.

 

§ 2. Foreningens formål:

 

Formålet er at virke som repræsentant og talerør for professionelle kursusudbydere der arbejder

med havkajak og friluftsliv.

Foreningen skal arbejde for en høj professionel kvalitet i kursusudbydelsen blandt medlemmerne

hvad angår pædagogik, sikkerhed og formidling af kysten natur, kultur og miljø.

Foreningen skal samordne og opsamle erfaringer vedrørende havkajakroning for derigennem at

medvirke til øget sikkerhed under og gennem kursusvirksomhed.

Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser ved aktiv profilering af branchen.

Foreningen skal sikre medindflydelse i de organer som har betydning for friluftsliv ved kysten

med havkajak.

 

§ 3. Medlemmer:

 

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder der:

• aktivt vil arbejde for foreningens formål

• indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent

• aktivt arbejder med havkajakkurser

• har et CVR nummer

• har en erhvervsansvarsforsikring der dækker havkajakroning

• har en passageransvarsforsikring jævnfør Søfartsstyrelsen

• har en sikkerhedsinstruks jævnfør Søfartsstyrelsen

• følger Søfartsstyrelsens til enhver tid gældende regler for undervisning på havet

Alle som opfylder betingelserne for- og som tilslutter sig foreningens formål kan optages i

foreningen. Medlemmer skal årligt udfylde en tro- og love-erklæring.

 

§ 4. Kontingent:

 

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den

ordinære generalforsamling.

 

§ 5. Regnskab og revision:

 

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren på foreningens

generalforsamling.

 

§ 6. Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i februar eller marts

måned. Indkaldelse udsendes minimum 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden

vedlægges indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før

generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

§ 7. Dagsorden:

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Fremlæggelse af regnskab og budget Kontingentets størrelse fastlægges.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleant.

8. Valg af bilagskontrollant. Vælges for et år.

9. Eventuelt.

 

§ 8. Stemmeret og afstemning:

 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer – dog accepteres overdragelse

af stemmeretten ved skriftlig fuldmagt.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret og er ikke valgbare til

bestyrelsen.

Hver virksomhed har 1 stemme. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Afstemningen skal ske skriftlig såfremt blot en af de fremmødte ønsker det.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af

medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelse af de emner, de ønsker behandlet. Indkaldelse

til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og

indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 10. Bestyrelsen:

 

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. 2 medlemmer vælges i

lige år – 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsam-lingen med formand

og kasserer samt repræsentanter til de sammenhænge foreningen ønsker at deltage i.

Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden på sit første møde, som skal afholdes umiddelbart

efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt

og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

§ 11. Eksklusion:

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men

vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

 

§ 12. Opløsning af foreningen:

 

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt

generalforsamling.

Ved opløsning fordeles foreningens formue og evt. ejendele til havkajak-fremmende formål i

Danmark.